);

TÄVLINGSREGLER
„[Vinn biljetter till Sunrise Festival och färjeresa med Unity Line]”
[„Regler”]

1. ALMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 Tävlingens arrangörer är:
1.1.1 UNITY LINE LIMITED med huvudkontor i Limassol (Cypern) som agerar genom sin filial: Unity Line Limited Sp. z o. o. filial Polen (ULL), adress: Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, registrerat vid nationella domstolsregistrets företagsregister vid Szczecins tingsrätt – Centrum i Szczecin med registreringsnummer KRS 0000487684, skatteregisternummer NIP 3020001748, organisationsnummer REGON 321457024,
1.1.2 MDT Production Sp. z o.o. Sp. k. (MDT) med huvudkontor i Poznań, adress: ul. Zakopiańska 202, 60-467 Poznań, registrerat vid nationella domstolsregistrets företagsregister vid Poznańs tingsrätt – Nowe Miasto och Wilda i Poznań med registreringsnummer KRS 0000499859, skatteregisternummer NIP 7811893509, organisationsnummer REGON 302664309,
[härefter kallad, beroende på sammanhanget gemensamt eller separat „Arrangören” eller „Arrangörerna”].

1.2 Tävlingen arrangeras under namnet „Vinn biljetter till Sunrise Festival och färjeresa med Unity Line” [„Tävlingen”].
1.3 Tävlingen pågår under perioden 24 juni till 8 juli 2019.
1.4 Arrangören avger offentliga löften som anges i Reglerna och ansvarar för ett korrekt genomförande av Tävlingen. Var och en av Arrangörerna är ansvarig för att finansiera Priserna i Tävlingen och deras genomförande för Vinnarna av Tävlingen inom ramen för Bilaga 1 till Reglerna.

2. TÄVLINGSVILLKOR
2.1 Deltagaren i Tävlingen ska vara myndig och fysisk person, inte anställd av Arrangörerna såväl som deras familjemedlem [„Deltagarna”].
2.2 Ansökan om deltagande i Tävlingen görs genom att fylla in en e-postadress och godkänna Regler på webbsidan www.contest.unityline.se [”Webbsidan”] samt svara på frågan i enlighet med avsnitt 2.3.
2.3 Tävlingen går ut på att svara på frågan “Varför vill du delta i tävlingen?” i den angivna platsen på Webbsidan.
2.4 Valet av Vinnarna kommer att göras av Tävlingens jury tillsatt av Arrangörernas företrädare som kommer att välja kreativa och unika tävlingsbidrag efter Arrangörernas eget gottfinnande.
2.5 Tävlingens jury kommer att utse fem vinnare av Tävlingen genom att specificera deras platser från I till V [”Vinnare”].
2.6 Resultatet av Tävlingen kommer att meddelas via Webbsidan [contest.unityline.se] den 9 juli 2019.
2.7 Arrangören kommer att kontakta Vinnarna via e-post till den e-postadress som angetts av Vinnaren när hen har anmält sig till Tävlingen.
2.8 Var och en av Deltagarna kan delta i Tävlingen bara en gång.

3. PRISER
3.1 Tävlingens Priser är specificerade i Prisspecifikationen, som utgör Bilaga 1 till dessa Regler [„Priser”].
3.2 Priserna kan inte bytas mot andra Priser eller mot penningersättning.
3.3 Arrangören förbehåller sig rätten att ändra Priserna.
3.4 Arrangören tar inte ansvar för Prisernas eventuella brister.
3.5 Mottagandet av Tävlingens Priser äger rum i [Ystad färjeterminal och informationspunkten på festivalområdet] efter att Deltagaren uppvisat ID-handling.
3.6 Arrangören tar inte ansvar om överlämning av Priset till Vinnare misslyckas till följd av orsaker som Arrangören inte kunnat påverka, särskilt om Vinnaren har angett felaktiga uppgifter.
3.7 Arrangörens ansvar gentemot Deltagaren i samband med genomförandet av Tävlingen är begränsat till värdet av det Pris hen har erhållit.
3.8 Arrangören förbehåller sig rätten att vägra att utfärda Pris om:
a. Vinnaren inte kontaktar Arrangören eller anger felaktiga kontaktuppgifter;
b. Tävlingstiden går ut;
c. Deltagaren har inte lämnat samtycke till behandling av hens personuppgifter;
d. det konstateras att Deltagaren har brutit mot Reglerna.

4. SKATTEPLIKT
4.1. Arrangören informerar om att Priserna nämnda i punkterna I. 3 och 4 samt II 2 i Bilagan 1 är befriade från inkomstskatt för fysiska personer enligt art. 21 par. 1 punkt 68a i lagen från den 26 juli 1991 om inkomstskatt för fysiska personer.
4.2 En schablonskatt på 10% av Priset vunnet i Tävlingen som anges i punkterna 1 och 2 och punkt II. 1 betalas av Arrangören som sponsrar Priser. Värdet av inkomstskatt som betalas av Arrangören utgör en ytterligare penningpris i samband med de ovan nämnda Priser. Vinnaren har ingen rätt att kräva en ytterligare penningersättning.
4.3. Skatten kommer att betalas av den av Arrangörerna som sponsrade Priser i enlighet med Bilaga 1 till Reglerna.

5. PERSONUPPGIFTER
5.1 Var och en av Arrangörerna behandlar Deltagarnas personuppgifter separat. [„Personuppgifter”].
5.2 Arrangören har ingen representant.
5.3 Arrangören behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning/EU/ 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Journalen av EU L2016, nr 119, s. 1) [„Allmän dataskyddsförordning”].
5.4 I samband med anordnande av Tävlingen är Arrangören personuppgiftsansvarig (PUA).
5.5 Dataskyddsinspektör som utsetts av personuppgiftsansvarig (PUA) är tillgänglig:
a) på ULL sida under adressen [Maciej Grad, e-postadressen: maciej.grad@unityline.pl, mobilnummer +48601709944].
5.6 PUA ska behandla Deltagarnas personuppgifter med följande omfattning: namn och e-postadress, dock för Vinnare även: bostadsadress, mobilnummer och uppgifter som är nödvändiga för att slutföra de skattskyldigheter som föreskrivs i lag, inklusive Skatteidentifikationsnummer eller personnummer.
5.7. Behandling av personuppgifter kommer att äga rum för att genomföra tävlingen (korrekt val av Vinnare och tilldelning av Priser), dvs baserat på art. 6 par. 1a. Allmän dataskyddsförordning samt för marknadsförings- och reklamändamål hos Arrangören som består av att skicka information om Tävlingen till Deltagare och skicka Arrangörens erbjudanden i framtiden, dvs enligt art. 6 par. 1a Allmän dataskyddsförordning.
5.8. Personuppgifterna kommer att sparas av Arrangören under den tid som är nödvändig för att välja Vinnare och utdela Priser samt under en reklamationsperiod och sedan för den period som är nödvändig för att uppfylla de skyldigheter som följer med allmänt tillämplig lag och sedan kommer de att permanent raderas. Gällande behandling för marknadsförings- och reklamändamål ska uppgifterna behandlas tills deltagarens samtycke återkallas.
5.9 Arrangören kommer att överlåta Personuppgifter till ett tredjeland eller internationella organisationer.
5. 10 Personliga uppgifter kommer inte att användas för att fatta beslut, som endast grundar sig på automatisk behandling av Personuppgifter, inklusive profilering, och orsakar rättsverkningar för Deltagaren eller på liknande sätt påverkar hen betydande.
5.11 Deltagarens rättigheter i samband med behandling av Personuppgifter av Arrangören finns i kapitel III om Allmän dataskyddsförordningen. Deltagaren har när som helst rätt att begära: (i) tillgång till Personuppgifter, (ii) rättelse av Personuppgifter, (iii) avlägsna eller begränsa behandlingen av Personuppgifter, (iv) göra invändningar mot behandling av Personuppgifter (särskilt genom att skicka ett e-mail till ULL e-postadressen:[maciej.grad@unityline.pl] eller MDT adressen:[maciej.grad@unityline.pl]); (v) överföring av Personuppgifter samt (vi) lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
5.12 Överlämnandet av Personuppgifter är frivilligt, det är dock ett villkor för att kunna delta i Tävlingen och ta emot Pris.
5. 13 Deltagaren har rätt att få tillgångtill sina Personuppgifter och att rätta dem.
5.14 Informationen i detta avsnitt kan ändras. I detta fall informerar Arrangören Deltagaren om deras förändring men sådan förändring av information kommer inte att utgöra en förändring av Tävlingen och kräver inte Deltagarens godkännande.
5.15 Genom att delta i Tävlingen godkänner Deltagaren även att kommersiell information kan skickas till hen av var och en av Arrangörerna till den
e-postadress som angetts vid anmälan av deltagandet.
5.16. Att ge samtycke till behandling av Personuppgifter och få skickad kommersiell information är frivilligt, det är dock ett villkor för att kunna delta i Tävlingen och ta emot Pris.

6. SLUTLIGA BESTÄMMELSER
6.1 Dessa Regler är den enda handling som reglerar Tävlingens regler.
6.2 Polsk lagstiftning tillämpas för Tävlingen.
6.3 Eventuella reklamationer ska skickas inom 14 dagar från datum då svaret på Tävlingens fråga skickades av Tävlingens Deltagare till den enda tillämpliga
e-postadressen [maciej.grad@unityline.pl].
6.4 Reklamationer prövas inom 14 arbetsdagar från datumet för mottagande av respektive reklamationsanmälan.
6.5 Tvister i samband med Tävlingen kommer att prövas av Arrangören. Beslut som utfärdas i samband med respektive tvist är bindande och slutgiltiga.
6.6 Arrangören har ensamrätt att ändra bestämmelserna och dess Regler. De ändrade Reglerna träder i kraft vid offentliggörandet på Webbsidan.
6.7 Arrangören har rätt att avbryta eller avsluta tävlingen när som helst utan att motivera det.
6.8 Arrangören bestämmer en e-korrespondensadress för all korrespondens i samband med Tävlingen [maciej.grad@unityline.pl].

BILAGA NR 1
TILL TÄVLINGSREGLER
„[Vinn biljetter till Sunrise Festival och färjeresa med Unity Line]”
PRISSPECIFIKATION

Arrangörerna tilldelar följande Priser i Tävlingen:

I. från MDT sida:
1. 1:a platsen– Suncity Premium biljett till Sunrise 2019 festival (till ett värde av: 3.660 PLN)
2. 2:a platsen – Suncity Standard biljett till Sunrise 2019 festival (till ett värde av: 2.260 PLN)
3. 3:e platsen – Suncity Basic biljett till Sunrise 2019 festival (till ett värde av: 1.850 PLN)
4. 4:e och 5:e platsen– 3-dagars pass för en person till Sunrise 2019 festival (vardera värt: 630 PLN)

II. från ULL sida:

1. 1:a och 2:e platsen – tur och retur (Sverige-Polen-Sverige) färjeresa för två personer i en de luxe-hytt för två personer samt fordon och kost (middag och frukost), fri bar på diskoteket (vardera värt: 4.021 PLN)
2. 3:e, 4:e och 5:e platsen – tur och retur (Sverige-Polen-Sverige) färjeresa för två personer i en dubbelhytt samt fordon och kost (middag och frukost), fri bar på diskoteket (vardera värt: 1.816 PLN)

Comments are closed.